שמחתי באומרים לי בית ה' נלך

I was overjoyed when they said let's go up to the house of Hashem

Let's Go

Returning our national focus to to Har HaBayis

For 1000's of years, Yidden all over the world have turned toward Har HaBayis to daven. The time has come for us to actually take our place there. Here's where you'll get the facts straight.

The Halachic Reality

When reaching Har HaBayis suddenly became possible, there was so much confusion, which prompted the Rabbanim to urge caution. Now, more than 50 years later, all agree on the location of the Azara. As long as one follows the Halacha, we can safely visit and experience the Kedusha for ourselves.

See Video

It’s Never Been Easier

כי אם אל המקום אשר יבחר.. לשום את שמו שם לשכנו תדרשו ובאת שמה

Whether on your own, with a guide, or in a group, there are numerous ways to visit Har HaBayis safely, conveniently, and halachically. Find out more about daily schedules, minyanim and groups.

Visit Har Habayis

Beis Tefillah

Har HaBayis is Hashem’s choice for the Shechina’s dwelling place.  Chazal say that all Tefillos from all over the world go through Har Habayis and that its the only place where we are promised that Hashem listens our tefillos - as mentioned throughout the Torah, Navi, Mishna, Gemara & Medrash

Submit a Tefillah

...יפה נוף משוש כל הארץ הר ציון 

Partial List of Rabbanim that endorse Aliyah to Har Habayis

R’ Yisroel Yaakov
Fisher זצ"ל

R’ Yitzchak Shlomo Zilberman זצ"ל

R’ Yakov Rosental 
זצ"ל

R’ Yoel Schwartz 
זצ"ל

Rav Chaim Zev Malinowitz זצ"ל

R’ Dov Lior 
שליט"א

R’ Chaim Pesach Horowitz שליט"א

R’ Meir Mazuz
 שליט"א

R’ Yitzchak Brand שליט"א

R' Yosef Elboim 
שליט"א

R’ Yehuda Shlush
שליט"א

והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית  ה' בראש ההרים ונשא מגבעות ונהרו אליו כל….

Testimonials

  • This is the resting place of the Shechina for all time, visiting here and davening here is by far the most powerful experience of my life!

    - Tzvi Moshe Arnstein

  • Davening on Har Habayis has totally changed my life and made yearning for the Geula something tangible and relevant! Walking near the spot where Akeidas Yitzchok and Yaakov's dream took place and fulfilling the words of the medrash "כל המתפלל במקום הזה בירושלים כאילו התפלל לפני כסא הכבוד״ is a real game changer and leads to a true yearning for Korbanos and the building of the Beis Hamikdash. I cannot recommend it enough!

    - Rabbi Yehuda Levi

והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונשא מגבעות ונהרו אליו כל….

powered by nextbracket.io